З питань реєстрації на сайті звертатись за телефонами: 

(066) 579-37-20 та (068) 420-42-10

НОВИЙ ПОРЯДОК відчуження об’єктів державної власності

29.10.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. № 803
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 884)

ПОРЯДОК
відчуження об’єктів державної власності

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об’єктів державної власності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) об’єкти державної власності (далі — майно) — матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

2) відчуження майна — передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;

3) адміністратор — державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”;

4) гарантійний внесок — спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо участі в електронному аукціоні, згідно з яким користувач вносить суму для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється в розмірі 10 відсотків стартової ціни лота та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

5) електронна торгова система — дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Дана система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;

6) електронний аукціон — спосіб відчуження лота, за яким переможцем стає учасник, що в ході аукціону в електронній торговій системі запропонував найвищу ціну;

7) електронний майданчик — апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до електронної торгової системи та забезпечує організатору аукціону, користувачам та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів;

8) закрита цінова пропозиція — сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронному аукціоні;

9) користувач — фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в електронній торговій системі та має намір взяти участь в електронному аукціоні;

10) крок аукціону (мінімальний крок аукціону) — мінімальна надбавка, на яку в ході торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції учасника. Розмір мінімального кроку аукціону становить 1 відсоток стартової ціни лота;

11) лот — об’єкт державної власності, який виставляється на електронний аукціон;

12) оголошення про проведення аукціону — відомості та інформація, що містять дані про лот, що виставляється в електронній торговій системі та на веб-сайтах операторів;

13) оператор електронного майданчика — юридична особа, яка має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи;

14) організатор аукціону — Фонд державного майна — щодо нерухомого майна України; суб’єкт господарювання, на балансі якого перебуває майно, що підлягає відчуженню, а стосовно майна, що перебуває на балансі суб’єкта управління, організатором виступає такий суб’єкт управління, — щодо іншого майна;

15) покупець — юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

16) реєстраційний внесок — грошові кошти у розмірі, передбаченому пунктом 20 цього Порядку, що вносяться за реєстрацію заяви на участь в електронному аукціоні особою, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні на відповідний рахунок оператора електронного майданчика;

17) стартова ціна — ціна, з якої розпочинається аукціон щодо кожного об’єкта державної власності;

18) учасник — фізична  або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

19) центральна база даних — сукупність технічних та програмних засобів, вихідний код яких опубліковано у відкритому доступі, у складі баз даних, модулів електронного аукціону та допоміжних модулів, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;

20) цінова пропозиція — сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про управління об’єктами державної власності”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та постанові Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641, № 62, ст. 2136).

Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних аукціонів визначається адміністратором в Регламенті роботи електронної торгової системи.

3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям (у тому числі у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління); майна, переданого Національній та національним галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування (далі — суб’єкти господарювання).

4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на електронному аукціоні.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

5) майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів), відчуження якого здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію;

7) об’єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг громадянам України.

Прийняття рішення про відчуження майна

6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі — згода) відповідного суб’єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законами (далі — суб’єкт управління).

Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження з Фондом державного майна.

Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу (крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління);

відчуження майна, що не зазначено у пункті 5 цього Порядку та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.

Відчуження майна, що перебуває на балансі суб’єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб’єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, суб’єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відчуження іншого майна суб’єктів господарювання, стосовно яких Кабінет Міністрів України виконує функції з управління, здійснюється такими суб’єктами на підставі згоди, наданої Фондом державного майна, відповідно до цього Порядку.

Фонд державного майна після опрацювання документів, поданих згідно з пунктом 7 цього Порядку, готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту.

7. Для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу, крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління);

2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 10 цього Порядку) згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, складений на дату подання звернення стосовно відчуження майна та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

6) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати — відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, суб’єкт управління у 20-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1—6 цього пункту, подає їх Фонду державного майна разом з інформацією суб’єкта управління стосовно впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності (крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління).

Під час відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб’єкта управління документи, визначені підпунктами 1—6 цього пункту, підписуються членами ліквідаційної комісії та затверджуються головою такої комісії.

Суб’єкт управління або Фонд державного майна має право витребовувати додаткові документи у суб’єкта господарювання відповідно до вимог цього Порядку у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1—6 цього пункту, зокрема технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо.

У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) суб’єкт управління або Фонд державного майна обов’язково пропонують суб’єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди або погодження на відчуження майна.

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються суб’єктом управління або Фондом державного майна протягом 10 робочих днів з дати їх надходження.

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб’єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного майна.

Фонд державного майна протягом 15 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна.

Фонд державного майна як організатор продажу нерухомого майна погоджує його відчуження та підписує протокол аукціону.

9. Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб’єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди — у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев’ятому пункту 6 цього Порядку, надається Фондом державного майна у формі листа та надсилається не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Рішення про відмову в наданні згоди чи погодження на відчуження майна приймається у разі, коли:

майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім — шостим пункту 6 цього Порядку;

суб’єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

не подано інформації про вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності.

10. Стартова ціна майна встановлюється на рівні його балансової вартості.

У разі коли балансова вартість майна, що пропонується до продажу, становить менше 10 відсотків первісної вартості, така вартість визначається на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2019 р., № 24, ст. 846).

Фонд державного майна здійснює погодження висновку про вартість майна у разі, коли балансова вартість майна становить менше 10 відсотків первісної вартості.

Надання погодження чи відмови в погодженні висновку про вартість майна здійснюється протягом 15 робочих днів з дня його подання Фонду державного майна.

Якщо у встановлений цим пунктом строк погодження чи відмову у погодженні такого висновку не надано, висновок про вартість такого майна вважається погодженим.

11. З дня погодження відчуження майна і до переходу права власності до покупця або припинення такого відчуження суб’єкт господарювання без згоди суб’єкта управління та/або Фонду державного майна не має права на:

вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність, у інший спосіб або формі майна, що підлягає відчуженню;

укладення договорів оренди, поруки, гарантії, іпотеки, застави тощо предметом якого виступає таке майно;

списання майна що підлягає відчуженню, безоплатну передачу та реалізацію такого майна для погашення заборгованості, передачу майна в управління;

зміну вартості майна у будь-якій формі та спосіб.

Відповідальність за збереження майна та шкоду, завдану таким об’єктам, несуть керівники суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває відповідне майно.

Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває об’єкт відчуження, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

12. Відчуження майна здійснюється виключно на електронних аукціонах в електронній торговій системі.

Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.

13. Відчуження майна, що перебуває за кордоном (крім нерухомого майна закордонних дипломатичних установ, реалізація якого здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн, на території яких перебуває майно, що підлягає відчуженню, а також із збереженням умов конкурентного продажу майна.

14. Кошти від продажу нерухомого майна перераховуються покупцем на казначейський рахунок Фонду державного майна як організатору продажу нерухомого майна.

Фонд державного майна перераховує до загального фонду Державного бюджету України кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, яка перераховується на банківський рахунок суб’єкта господарювання, що є балансоутримувачем майна.

Кошти, одержані від відчуження іншого державного майна, у разі наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати насамперед спрямовуються на погашення такої заборгованості та заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, інших податків і зборів, а також на інші цілі відповідно до затвердженого фінансового плану.

Суб’єкти господарювання зобов’язані подати суб’єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.

Фонд державного майна на підставі отриманих звітів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, подає щокварталу Мінфіну зведену інформацію про результати відчуження нерухомого майна, перерахування та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна.

Підготовка до проведення аукціону

15. Організатор аукціону самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про проведення аукціону.

Електронні аукціони з продажу майна проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону.

16. Оголошення про проведення аукціону обов’язково повинно містити:

1) інформацію:

про майно (об’єкт основних фондів (засобів), його частину або групу об’єктів основних фондів (засобів), що підлягає продажу:

- найменування та місцезнаходження майна;

- технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію тощо;

про об’єкти нерухомого майна:

- дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано майно (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

- інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

- інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані);

- план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення організатором аукціону);

2) інформацію про електронний аукціон:

дата та час проведення електронного аукціону;

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні;

3) інформацію про умови, на яких здійснюється продаж майна:

істотні умови договору купівлі-продажу майна або проект відповідного договору купівлі-продажу майна;

стартова ціна (без урахування податку на додану вартість);

розмір гарантійного внеску, що визначається у розмірі 10 відсотків стартової ціни продажу майна;

розмір реєстраційного внеску;

крок електронного аукціону, що встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни продажу майна;

4) додаткову інформацію:

фотографічне зображення майна;

реквізити рахунків, найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення розрахунків переможцями електронних аукціонів за придбане майно;

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків);

час і місце проведення огляду майна;

найменування особи організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації електронного аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти);

інші відомості, зокрема інформація про необхідність відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно;

5) технічні реквізити оголошення про проведення аукціону:

дата і номер рішення суб’єкта управління та/або Фонду державного майна про погодження відчуження майна, прийнятого відповідно до цього Порядку;

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронних майданчиків, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку).

Оголошення про проведення аукціону не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

17. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним.

18. Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону потенційні покупці, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електронному аукціоні через електронну торгову систему. Заява про участь в електронному аукціоні подається шляхом заповнення електронної форми з окремими полями, де зазначається інформація про цінову пропозицію, про учасника та завантажуються необхідні документи, що визначені в пункті 19 цього Порядку.

19. До участі в електронному аукціоні допускаються учасники, які подали через електронний майданчик заяву про участь в електронному аукціоні, сплатили реєстраційний та гарантійний внески у розмірах, визначених згідно з цим Порядком.

До заяви про участь в електронному аукціоні додаються:

для потенційних покупців — фізичних осіб — громадян України — копія картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі відсутності такого документа у зв’язку із відмовою від отримання реєстраційного номера — копія паспорта громадянина України;

для іноземних громадян — копія документа, що посвідчує особу;

для потенційних покупців — юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань  — для юридичних осіб — резидентів;

- документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, — для юридичних осіб — нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску учасником.

Організатор аукціону не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені цим Порядком.

20. За участь в електронному аукціоні з учасників оператором електронного майданчика справляється реєстраційний внесок у такому розмірі:

1) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 20 тис. гривень, — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 50 тис. гривень, — сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 200 тис. гривень, — двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 1 млн. гривень, — тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли стартова ціна лота становить більш як 1 млн. гривень, — сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фактичний розмір реєстраційного внеску зазначається в протоколі електронного аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню, крім випадків, передбачених цим Порядком.

21. Якщо на момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронному аукціоні подано менше двох заяв про участь в електронному аукціоні, аукціон вважається таким, що не відбувся.

22. Якщо подано більше однієї заяви про участь в електронному аукціоні, активується модуль електронного аукціону.

23. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

24. Якщо за результатами електронного аукціону жоден з учасників не зробив крок аукціону, електронний аукціон вважається таким, що не відбувся.

Проведення аукціону

25. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усіх користувачів до інформації про проведення електронного аукціону, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу.

26. Електронні аукціони проводяться через електронну торгову систему шляхом повторюваного процесу підвищення цін трьома раундами в інтерактивному режимі реального часу. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі.

В електронному аукціоні можуть брати участь учасники, які подали закриті цінові пропозиції.

У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок електронного аукціону в порядку, передбаченому пунктом 27 цього Порядку. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.

Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закінчення цього часу електронна торгова система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

27. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни електронного аукціону.

Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

Протягом кожного раунду електронного аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу електронного аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення електронного аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді електронного аукціону без зазначення їх найменувань.

Розрахунки за придбане майно

28. Протокол про результати електронного аукціону (без підпису) формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону.

29. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок електронного аукціону.

У разі відмови ним від підписання протоколу про результати електронного аукціону чи договору купівлі-продажу майна або у випадку, передбаченому пунктом 32 цього Порядку, переможцем електронного аукціону вважається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок електронного аукціону.

У разі однакових цінових пропозицій переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

30. Після завершення електронного аукціону протокол про результати електронного аукціону підписується переможцем та оператором електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, та надсилається організатору аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону. Організатор аукціону протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, підписує та опубліковує протокол про результати електронного аукціону в електронній торговій системі.

31. Договір за результатами проведення електронного аукціону укладається між організатором аукціону та переможцем електронного аукціону та опубліковується організатором аукціону в електронній торговій системі протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронного аукціону в електронній торговій системі.

32. Організатор аукціону не підписує протокол електронного аукціону, не укладає договір купівлі-продажу з потенційним покупцем, який:

не відповідає вимогам до покупця, що передбачені частиною першою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, крім вимог, передбачених пунктами 2, 4, 12 та 13 частини другої цієї статті;

є працівником організатора аукціону;

не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком;

подав неправдиві відомості про себе;

набув статусу переможця попереднього електронного аукціону з продажу цього майна, але відмовився від підписання або не підписав протокол чи договір купівлі-продажу майна у строки, передбачені цим Порядком, в попередньому аукціоні.

Після завершення електронного аукціону організатор аукціону проводить перевірку заяви на участь в електронному аукціоні разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до абзацу першого цього пункту.

Переможець аукціону може оскаржити це рішення в судовому порядку протягом строку, визначеного статтею 30 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

33. Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, не пізніше трьох робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу відповідного лота в електронній торговій системі вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, винагороду в розмірі (з урахуванням податку на додану вартість), що становить:

1) у разі, коли ціна продажу лота становить меньше
4 000 тис. гривень, — 5 відсотків ціни продажу лота;

2) у разі, коли ціна продажу лота становить від 4 000 до
64 000 тис. гривень, — 3 відсотки ціни продажу лота;

3) у разі, коли ціна продажу лота становить більше 64 000 тис. гривень, — 1,5 відсотка ціни продажу лота.

Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховує не пізніше трьох робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу відповідного лота в електронній торговій системі на рахунок переможця електронного аукціону залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням винагороди оператора, визначеної в підпунктах 1—3 цього пункту.

У випадку, якщо сума винагороди оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу відповідного лота в електронній торговій системі.

34. Організатор аукціону має право відмінити електронний аукціон на будь-якому етапі до дати проведення такого електронного аукціону виключно на підставі відповідного рішення організатора аукціону.

Рішення організатора аукціону про відміну електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акта організатора аукціону (рішення, наказ, розпорядження, протокол тощо) та містити такі реквізити:

дату прийняття рішення;

номер рішення;

підставу для відміни електронного аукціону;

посилання на рішення, згідно з яким таке майно виставлено на продаж на електронному аукціоні;

підпис уповноваженої особи організатора аукціону.

Рішення організатора аукціону про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.

35. У разі відміни електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся, відповідно до пунктів 21 і 24 цього Порядку оператором електронного майданчика повертається учасникам протягом трьох робочих днів гарантійний внесок.

У разі відміни електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся, відповідно до пункту 21 цього Порядку оператором електронного майданчика повертається учасникам протягом трьох робочих днів реєстраційний внесок.

У випадку відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону чи договору купівлі-продажу майна або у випадку, передбаченому пунктом 32 цього Порядку, сплачений гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію організатору аукціону, протягом трьох робочих днів.

У разі відмови учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, що набув статусу переможця аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу майна, або у випадку, передбаченому пунктом 32 цього Порядку, щодо такого учасника аукціон визнається таким, що не відбувся. Гарантійний внесок у такому випадку переможцю електронного аукціону та учаснику з наступною за величиною ціновою пропозицією, якого електронна торгова система визначила переможцем електронного аукціону, не повертається. Реєстраційний внесок у такому випадку не повертається всім учасникам електронного аукціону.

36. Якщо на електронному аукціоні майно не було реалізоване або електронний аукціон визнаний таким, що не відбувся, організатор аукціону протягом 10 робочих днів з дати формування протоколу електронного аукціону електронною торговою системою оголошує новий електронний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків шляхом опублікування оголошення про проведення аукціону.

Повторний електронний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

37. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як плати за придбане майно.

Покупець зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 30 днів з дати опублікування договору купівлі-продажу в електронній торговій системі.

Передача майна покупцю здійснюється організатором аукціону тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

Суб’єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб’єкту управління відомості про факт передачі. Суб’єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

38. Питання, що стосуються проведення електронних аукціонів та не врегульовані цим Порядком, врегульовуються згідно з Регламентом роботи електронної торгової системи.

Прикінцеві положення

39. Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб’єкта господарювання (організатора аукціону) забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб’єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

40. Суб’єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

41. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв’язуються у порядку, передбаченому законодавством.

______________________

« Інші новини