З питань реєстрації на сайті звертатись за телефонами: 

(066) 579-37-20 та (068) 420-42-10

Регламент роботи ЕТС щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються.

13.05.2019

Регламент
роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються
(Регламент ЕТС)


1. Визначення термінів
1.1. В цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (далі – ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;
адміністратор – ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», що здійснює функції адміністрування центральної бази даних ЕТС (далі – ЦБД) та єдиного кабінету з метою забезпечення безперервності процесу організації продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;
веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);
винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору переможцем електронних торгів та сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок - визначений у рішенні Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) вид забезпечення виконання зобов'язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), що здійснюється шляхом внесення учасником грошових коштів на поточний рахунок оператора електронного майданчика та/або надання безвідкличної електронної банківської гарантії, виданої банком-гарантом на користь банку, актив (майно) якого виставляється на продаж на відповідних відкритих торгах (аукціоні), розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких також встановлюється Фондом;
довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення торгів – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця електронних торгів;
електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;
електронні торги – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом ЕТС;
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;
закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну/ціну реалізації.
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді відповідно до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включена Фондом до переліку осіб, які пройшли кваліфікаційний відбір;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів;
переможець електронних торгів – учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;
повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;
початкова ціна – ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);
учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасником електронних торгів, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
ціна реалізації – вартість активу (майна) на повторних відкритих торгах (аукціоні), відображена у затверджених Фондом пропозиціях на продаж;
цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої декларується учасником електронного аукціону.
API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.
1.2. У цьому Регламенті ЕТС під терміном Фонд розуміється Фонд або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.
1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Фонду.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент ЕТС розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, та інших нормативно-правових актів Фонду.
2.2. Цей Регламент ЕТС регулює правовідносини, що виникають чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС.
2.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються, на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від імені яких діє Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), (далі – банк), за найвищою вартістю у найкоротший строк.
2.4. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його. Користувач-фізична особа шляхом реєстрації для участі в електронних торгах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду на збирання, обробку та використання персональних даних такого користувача з метою підготовки і проведення електронних торгів, забезпечення реалізації відносин у сфері реалізації активів (майна) банків на електронних торгах, відповідно до законодавство про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
2.5. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом ЕТС, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом ЕТС для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18:00 останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).
2.6. Цей Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, всіма користувачами, учасниками, операторами, банками та Фондом.

3. Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:
3.1.1. Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками.
3.1.2. Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.
3.2. ЕТС забезпечує:
3.2.1. Безперебійну цілодобову роботу щодо проведення електронних торгів.
3.2.2. Прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах від учасників.
3.2.3. Надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників.
3.2.4. Приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків.
3.2.5. Формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС протягом не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.
3.2.6. Виконання інших функцій та дій, передбачених цим Регламентом ЕТС.
3.3. Формування протоколів електронних торгів, форми яких наведені у додатках 1 - 4 до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.
3.4. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).
3.5. Адміністратор надає доступ електронному майданчику до ЕТС за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика.
3.6. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.
3.7. Доступ Фонду та банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.
3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення. Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.
3.9. Користувачі отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами, якщо інше не встановлено у цьому Регламенті ЕТС. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону – єдиного модуля в ЦБД.
3.10. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване місто Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС – день, місяць, рік.
3.11. Формат позначення часу – години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).
3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника та/або Фонду, та/або банку, вважається такою, що вчинена відповідною особою.
3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення торгів в режимі запитання-відповідь, доступ до якого припиняється за одну добу до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних торгів.
3.14. Запитання учасників залишаються анонімними до моменту закінчення електронного аукціону, та мають бути сформульовані виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4. Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово сім днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.
4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором Фонду, банкам і операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.
4.3. У разі виникнення у оператора технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронного майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.
4.4. У разі виникнення технічних та програмних неполадок, що унеможливлюють введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів через особистий кабінет Фонду/банку, адміністратор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale) відповідне повідомлення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС. В такому випадку введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів здійснюється через особистий кабінет відповідного оператора.
4.5. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.
4.6. Адміністратор, оператор, Фонд та банк можуть відступити від вимог цього Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб і яким вони не могли запобігти та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором, оператором, Фондом та/або банком вимог цього Регламенту ЕТС (форс-мажор), із повідомленням протягом 24 годин засобами електронної пошти усіх зацікавлених осіб, у тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до цього Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, Фонду та банку

5.1. Адміністратор має право:
5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора, а також інформації, наданої Фондом/банком через особистий кабінет.
5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору, за погодженням з Фондом.
5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення.
5.1.4. Припиняти доступ оператора до ЕТС на підставі рішення Фонду про виключення оператора з переліку осіб, відібраних за відповідним напрямом діяльності.
5.1.5. Припиняти доступ оператора до ЕТС на підставі рішення Фонду, прийнятого за пропозицією Комісії у разі встановлення Комісією фактів одного із наступних порушень (сукупності порушень) з боку оператора:
- недоступності електронного майданчика, право на використання якого має такий оператор, протягом більш ніж 6 (шести) годин робочого часу у поточному календарному році;
- 3 (трьох) або більше випадків порушення відповідним оператором будь-якого із положень та вимог цього Регламенту ЕТС у поточному календарному році.
- розкриття оператором інформації з обмеженим доступом, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону;
- технічного втручання в ЕТС з боку третіх осіб через електронний майданчик оператора, що стало наслідком незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в ЕТС.
5.2. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом та публікує оголошення про прийняте рішення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:
5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться до ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, при цьому беручи на себе відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.
5.3.2. Забезпечити технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчиняти інші дії, відповідно до цього Регламенту ЕТС, а також забезпечувати можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС;
5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу Фонду, банку, користувачів, учасників до електронних торгів, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів.
5.3.4. Інформувати оператора, банк та Фонд про проведення автоматичного та/або ручного тестування не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку такого тестування в рамках роботи в ЕТС.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:
5.4.1. За невиконання своїх повноважень, визначених цим Регламентом ЕТС, з вини Фонду, банку, оператора, учасників та користувачів.
5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну Фонду, банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:
5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у разі порушення ними положень цього Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.
5.5.2. Запитувати у користувача, учасника Фонду, банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів.

5.6. Оператор зобов'язаний:
5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна), якщо укладення такої додаткової угоди передбачено відповідним рішенням Фонду;
5.6.2. Дотримуватись вимог цього Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.
5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, у тому числі захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення даних, що містяться в ЕТС.
5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису лоту, що виставляється на продаж згідно з додатковою угодою (у випадку її укладення), укладеною в межах договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) між оператором і Фондом, рішенням Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), Регламентом ЕТС та документацією про проведення аукціону щодо лоту, який виставляється на продаж.
5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів, учасників, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з цим Регламентом ЕТС. У разі тимчасової відсутності такого сервісу з причин проведення невідкладних технічних робіт – розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику електронною поштою.
5.6.6. За умови отримання відповідного підтвердження від ЦБД поінформувати учасника про подання/редагування/анулювання ним закритої цінової пропозиції протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на електронну пошту такого учасника.
5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно з пунктом 7.15 глави 7 цього Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.
5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Фонду, банку, користувачів та/або учасників.
5.6.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, у тому числі розмір закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону.
5.6.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб –код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, місце проживання та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах, даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.
5.6.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пунктів 7.9, 7.10 глави 7 цього Регламенту ЕТС.
5.6.12. Інформувати учасників, Фонд та банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до моменту настання таких подій.
5.6.13. Здійснювати консультаційну підтримку банку, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайтах електронних майданчиків.
5.6.14. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів в порядку, передбаченому цим Регламентом ЕТС, з урахуванням положень пункту 5.7 цієї глави Регламенту ЕТС.
5.6.15. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням.
5.6.16. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.
5.6.17. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені адміністратором.
5.6.18. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД, а також можливість коригування, відповідно до цього Регламенту ЕТС;
5.6.19. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
5.6.20. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних третім особам для проведення електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС.
5.6.21. Інформувати учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, про зміну його статусу протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, залежно від того, яка із двох вказаних подій настане пізніше. Повернути такому учаснику сплачений ним гарантійний внесок протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, залежно від того, яка із двох вказаних подій настане пізніше.
5.6.22. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, (зміна статусу в ЕТС “очікується рішення” на статус в ЕТС “рішення скасоване”) відповідно до пункту 5.6.21. цього Регламенту ЕТС.
5.6.23. Повідомляти учасників електронних торгів, які зареєструвались та отримали доступ до електронних торгів через Електронний майданчик такого Оператора, про виключення (припинення перебування) Оператора з переліку осіб, відібраних Фондом за відповідним напрямком, не пізніше наступного календарного дня після такого виключення (припинення перебування).
5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 2 (двох) відсотків від початкової ціни/ціни реалізації лоту, який виставлено до продажу, але не більше 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень, що сплачується оператором одноразово за кожне окреме наступне порушення, факт наявності якого встановлено у відповідному рішенні Фонду, а саме:
5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години, якщо це призвело до порушення прав користувачів, учасників, оператора, Фонду та/або банку;
5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години, крім випадків, передбачених пунктами 4.3. глави 4 та підпунктом 5.6.5 пункту 5.6. даної глави цього Регламенту ЕТС.
У разі прийняття Фондом рішення, яким встановлено наявність порушення оператором положень Регламенту ЕТС, відповідно до пункту 5.7. даної глави цього Регламенту ЕТС, копія такого рішення Фонду надсилається оператору протягом 1 (одного) робочого дня з дати його прийняття, засобами електронного та поштового зв’язку. Оператор зобов’язаний перерахувати, на рахунок банку, актив (майно) якого було виставлено до продажу, суму грошових коштів, вказану в такому рішенні, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання. Несплата або несвоєчасна сплата оператором суми санкції відповідно до рішення Фонду, є підставою для виключення такого оператора з переліку осіб, відібраних Фондом за відповідним напрямом діяльності.

5.8. Оператор не несе відповідальність:
5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;
- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;
- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), послугами якого користується користувач, а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.
5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли Фонд/банк, користувач або учасник, у разі, якщо причиною цьому стало:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання Фондом/банком, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Фонду/банку, користувача або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Фондом/банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені Фонду/банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про Фонд/банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.
5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст стислої інформації, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів та посилання на ці документи, з посиланням на інформацію на веб-сайті Фонду (далі – оголошення), що розміщені в ЕТС.
5.8.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону.
5.8.5. За дії Фонду/банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до цього Регламенту ЕТС.
5.8.6. За укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, визначеним на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону, сформованого протоколу електронних торгів та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.
5.8.7. За розміщення інформації Фондом, банком, користувачем, учасником, якщо за результатами таких дій вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Фонду, банку, користувачеві або учаснику.

5.9. Користувач та учасник зобов'язані:
5.9.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.
5.9.2. Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер.
5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через електронний майданчик. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр.
5.9.4. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС.
5.9.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких обставин.
5.9.6. Дотримуватись цього Регламенту ЕТС, у тому числі щодо запобігання порушенню прав третіх осіб.
5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками, та ризики, пов’язані з можливим неодноразовим натисканням на отримане унікальне гіперпосилання та/або відкриття унікального гіперпосилання в різних браузерах та/або різних вкладках одного браузера, чим порушується цілісність та унікальність такого гіперпосилання.
5.9.8. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронних торгів з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до цього Регламенту ЕТС.

5.10. Банк зобов’язаний:
5.10.1. Якщо це передбачено рішенням Фонду, своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з оператором на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).
5.10.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.
5.10.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі рішень Фонду.
5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту. Надавати доступ учасникам до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством України.
5.10.5. Підписати протокол електронних торгів протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування, та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет. Вказаний строк спливає о 18:00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування протоколу електронних торгів.
5.10.6. Укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо такий строк не буде продовжено, відповідно до умов цього Регламенту ЕТС, та завершити процедуру шляхом натискання кнопки “завершити електронні торги”. Вказаний строк спливає о 18:00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності рішення Фонду щодо продовження даного строку.
5.10.7. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком підпункту 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС, звернутися з обґрунтованим поданням до комісії щодо продовження строку, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного в підпункті 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС строку. У разі неможливості звернення банком із відповідним поданням за 5 (п’ять) робочих днів до дати завершення вказаного в підпункті 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС строку, таке подання може бути подане пізніше вказаного строку із обґрунтуванням банком причин неможливості своєчасного його подання.
5.10.8. Забезпечити виконання рішення, прийнятого відповідно до підпункту 5.10.7 цього пункту Регламенту ЕТС.

5.11. Фонд зобов’язаний:
5.11.1. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до цього Регламенту ЕТС.
5.11.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.
5.12. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6. Підготовка до проведення електронних торгів

6.1. Оголошення публікується Фондом/банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом про затвердження умов продажу активів (майна). Фонд/Банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.
6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:
6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, мінімальну надбавку, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції (далі – крок аукціону), порядок підвищення ціни, початкову ціну/ціну реалізації, кінцевий термін прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.
6.2.2. Публічний паспорт активу (майна).
6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів).
6.3. Оголошення може додатково містити відомості про:
- банківські реквізити операторів для сплати гарантійного внеску;
- граничний розмір винагороди оператора, встановлений Фондом;
- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).
6.4. Фонд/банк має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС.
6.5. Фонд/Банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів після опублікування такого оголошення в ЕТС до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, виключно за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Фонду.

7. Порядок проведення електронних торгів

7.1. Оголосити електронні торги може лише Фонд/банк на підставі рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).
7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора або Фондом/банком через власний особистий кабінет за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду електронних торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.
7.3. Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) банком на будь-якому їх етапі виключно на підставі відповідного рішення Фонду. У цьому випадку ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Результати аукціону скасовано”. Підставами для розгляду питання про відміну (скасування) електронних торгів або їх результатів можуть бути, зокрема: зміни суттєвих характеристик активу (майна), виставленого до продажу, у тому числі погашення позичальником 20 % і більше відсотків від заборгованості за кредитним договором, виведення майна із забезпечення (застави, іпотеки, тощо), виконання зобов’язань перед банком за кредитним або іншими договорами, наявність судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна).
7.4. Учасники здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики під час роботи в ЕТС , відповідно до визначеного цим Регламентом ЕТС порядку. Фонд/банк може здійснювати дії в ЕТС через власний особистий кабінет, яким користується відповідно до умов договору із адміністратором.
7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик до ЕТС в ході електронних торгів, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.
7.6. Для участі в електронних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС та бути поданою до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.
7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.
7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення торгів.
7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.
7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.
7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.
7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох) ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись», формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів.
7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.
7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».
7.15. Оператори забезпечують доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону.
Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.
7.16. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:
- номер електронного аукціону;
- стислий опис активу (майна);
- номер учасника в електронному аукціоні;
- кількість учасників;
- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.
Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.
7.17. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, у ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту ЕТС.
7.18. Учасник за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.
7.19. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.
7.20. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.
7.21. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/ціні реалізації лоту.
7.22. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість до завершення відведеного часу внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни/ціни реалізації. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин ЕТС по закінченню цього часу приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.
7.23. По завершенню раунду ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.
7.24. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.
7.25. У разі скасування електронних торгів, у тому числі згідно з пунктом 7.3 цієї глави їх статус автоматично змінюється на «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або банком. У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги за кредитним договором та відповідними договорами забезпечення виконання зобов'язань є боржником та/або поручителем (майновим поручителем) за такими договорами, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд і результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються Фондом. Гарантійний внесок такому переможцю відкритих торгів (аукціону) не повертається.
7.26. За результатами проведення електронних торгів між банком, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів укладається договір. Такий договір після його підписання банком та переможцем електронних торгів опубліковується Фондом/банком в ЕТС через власний особистий кабінет або через електронний майданчик не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо цей строк не буде продовжений, відповідно до цього Регламенту ЕТС, та перебуває у публічному доступі.
7.27. У разі неопублікування договору в ЕТС згідно з пунктом 7.26 даної глави цього Регламенту ЕТС, формується протокол електронних торгів, в якому переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та одночасно за умов відсутності на дату формування такого протоколу листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника ЕТС змінює статус електронних торгів на «Торги не відбулись».
7.28. Строк, встановлений пунктом 7.26. даної глави цього Регламенту ЕТС, може бути продовжений за рішенням Фонду, в тому числі на підставі обґрунтованого подання банку в порядку, встановленому підпунктом 5.10.7. пункту 5.10. глави 5 цього Регламенту ЕТС.
У разі неопублікування договору в ЕТС за результатами електронних торгів у строк, визначений відповідно до цього Регламенту ЕТС, ЕТС присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись».
7.29. Переможець електронних торгів зобов'язаний:
- підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД, та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;
- укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів з урахуванням пункту 7.28. глави 7 цього Регламенту ЕТС.

8. Порядок визначення переможця електронних торгів

8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідних протоколів електронних торгів, форми яких наведені в додатках 1, 2 та (у разі продажу активів (майна) декількох банків – за формою, наведеною у додатку 3) до Регламенту ЕТС.
8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації відповідно до пункту 8.3. цієї глави Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від останнього про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем.
8.3. У разі невиконання переможцем електронних торгів підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 та/або пункту 7.29. глави 7 цього Регламенту ЕТС такий переможець електронних торгів дискваліфікується ЕТС. Переможця може бути дискваліфіковано у випадку прийняття Фондом рішення про таку дискваліфікацію у випадку, передбаченому пунктом 7.25 глави 7 цього Регламенту ЕТС. У таких випадках ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та за умови відсутності від нього відповідного листа (звернення) щодо відмови від очікування та одночасно відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, відповідно до пункту 8.2 глави 8 цього Регламенту ЕТС.
8.4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.
8.5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація Фондом/банком сканованої копії договору в ЕТС та присвоєння електронним торгам статусу завершених.

9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Оператор, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію переможцем, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором підпункту 5.6.19 пункту 5.6 глави 5 цього Регламенту ЕТС), встановленої Фондом, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.
9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – тому з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших учасників електронних торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
9.3. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.
9.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12., 7.14 глави 7 цього Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».
9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – тому із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо відмови від очікування та одночасно відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову від очікування у особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).
Учасник з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – той із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, має право до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем, подати оператору належним чином оформлений лист (звернення) про відмову від очікування із обов’язковим натисканням відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
9.6. У разі невиконання переможцем дій, передбачених пунктом 7.29. глави 7 цього Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.
Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та перераховуються оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку у разі невідповідності інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів згідно з підпунктом 5.6.10 пункту 5.6 та підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним для укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою Фонду, банку або оператору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем виявлення такої невідповідності.

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Всі документи у формі електронних копій та відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС і проведенням електронних торгів, у тому числі з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються до ЕТС.
10.2. Усі документи, відомості та інформація, пов'язані з організацією і проведенням електронних торгів, зберігаються у ЦБД відповідно до вимог цього Регламенту ЕТС з урахуванням таких особливостей:
- документи, відомості та інформація повинні зберігатися на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність;
- відомості та інформація, що містяться в документах, повинні бути доступними для їх подальшого використання;
- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або отриманий;
- збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання (за наявності).
10.3. Строк зберігання документів, відомостей та інформації на електронних носіях повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством України для відповідних паперових носіїв. Якщо строк зберігання документів на паперових носіях не встановлено, тоді строк їх зберігання в ЕТС має становити не менше 3 (трьох) років з дати створення/опублікування таких документів в ЕТС.
10.4. З метою запобігання можливої втрати чи пошкодження документів на електронних носіях протягом строку, встановленого законодавством України, адміністратор здійснює дублювання таких документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання.

11. Порядок внесення змін до Регламенту ЕТС

11.1. Внесення змін до цього Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою між адміністратором та Фондом.
11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду. Повідомлення про внесення змін до цього Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін до цього Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду.
11.3. Всі зміни, що вносяться до цього Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до цього Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін до цього Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду, якщо інше не встановлено такими змінами.
11.4. У разі незгоди зі змінами до цього Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.


Додаток 1
до Регламенту ЕТС


ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час, сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):___________________
Початкова ціна/ ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок аукціону: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.
Учасники:
1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);
2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Закриті цінові пропозиції учасників:
● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)
● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)
Раунд 1
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Раунд 2
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
Раунд 3
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ
Винагорода оператора,
через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: __ грн. коп.
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС, та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;
- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, з урахуваннням пункту 7.26 глави 7 Регламенту ЕТС .
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П. (за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

Додаток 2
до Регламенту ЕТС


ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту___________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус електронних торгів: торги не відбулись
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова ціна/ ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Учасники/учасники відсутні:
Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

Додаток 3
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):___________________
Початкова ціна/ ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок аукціону: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.
Учасники:
1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);
2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Закриті цінові пропозиції учасників:
● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)
● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)
Раунд 1
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Раунд 2
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
Раунд 3
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ
Винагорода оператора,
через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку (ам):
Залишити з наступного фрагменту кількість рядків відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:
[-_____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.]
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в ______(_______________) оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС, та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;
- провести повний розрахунок та підписати договір (договори) купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів)(майна) протягом 20 (двадцять) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення Фонду:
[Найменування банку:_____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
___________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)]
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

Додаток 4
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту___________________
Власник активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус електронних торгів: торги не відбулись
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова ціна/ ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Учасники/учасники відсутні:
Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:
[Найменування банку:_____________()
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________()
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________()
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)]
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

« Інші новини